logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCNLS: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14/03/2018 - vsd
NLS: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ tư, 14/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
Mã chứng khoán:
NLS
Mã ISIN:
VN000000NLS6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/03/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 11 tháng 04 năm 2018
 - Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Trung Xuân – số 29 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
 - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt  động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế  hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ  chức và hoạt động Công ty;
+ Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ  của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/04/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Các tin khác Trở về