logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCKDF: 19.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/03/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KDF của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h30 ngày 12/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017;
+ Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018;
+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

HNX

Các tin khác Trở về