logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCHNP: 21.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/03/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cho cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
+ Thông qua Báo cáo Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

HNX

Các tin khác Trở về