logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCDXV: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

13/03/2018 - vsd
DXV: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ ba, 13/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây Dựng Đà Nẵng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây Dựng Đà Nẵng
Mã chứng khoán:
DXV
Mã ISIN:
VN000000DXV6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/03/2018
- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018
-     Địa điểm thực hiện: Tại 15. Lê Hồng Phong – phường Phước Ninh – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng – Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
-     Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch năm 2018, nhiệm vụ và các giải pháp.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
+ Và một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/04/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Các tin khác Trở về