logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCHAI: Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần

07/12/2017 - vsd
HAI: Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Tiếp theo thông báo số: 1212/TB-CNVSD ngày 24/10/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) và căn cứ Công văn số: 148/TB-HAI ngày 06/12/2017 của Công ty Cổ phần Nông Dược HAI, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần như sau:
Nội dung thay đổi cụ thể  như sau:
Thông tin đã thông báo:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 09/11/2017 đến ngày 05/12/2017.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 09/11/2017 đến ngày 07/12/2017.
Thông tin thay đổi:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 09/11/2017 đến ngày 13/12/2017
- Thời gian đăng ký đặt mua và  nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 09/11/2017 đến ngày 15/12/2017.
Đề nghị các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Các nội dung khác của Thông báo số: 1212/TB-CNVSD ngày 24/10/2017 của CNVSD thông thay đổi.

Đính kèm lịch trình thực hiện quyền.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MàCHỨNG KHOÁN: HAI

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông Dược HAI. 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2017

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 13/12/2017.

- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu:Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD:chậm nhất ngày 19/12/2017.

- Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:

+ Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7.

+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ  Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.


Các tin khác Trở về