logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhất
BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

A DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN MỨC PHÍ

Mở tài khoản giao dịch Miễn phí

Giao dịch cổ phiếu niêm yết

     - Giá trị giao dịch dưới 200 triệu VND/ ngày 0.30%

     - Giá trị giao dịch từ 200 triệu VND đến dưới 500 triệu VND/ ngày 0.25%

     - Giá trị giao dịch từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ VND/ ngày 0.20%

     - Giá trị giao dịch từ 1 tỷ VND/ ngày trở lên 0.15%

Giao dịch trái phiếu niêm yết 0.10%/ lần giao dịch

Giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết 0.20%/ lần giao dịch

Đối với tổ chức 0.20%/ lần giao dịch
B DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Lưu kí chứng khoán 0.5đ/cp, ccq/tháng

Đóng tài khoản giao dịch 50.000 VNĐ
C DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Ứng trước tiền bán chứng khoán 0.036% / ngày

Phí ứng tối thiểu 10.000 VNĐ